Böcker/rapporter

Medförfattare i följande böcker:

Advanced Issues in Property Valuation | Wiley

I boken Advanced Issues in Property Valuation ger författarna Hans Lind och Bo Nordlund en djup förståelse av koncept och begrepp, teorier, metoder och kontroversiella frågor inom fastighetsvärdering. Boken introducerar läsarna till kontroversiella frågor och diskussioner om fastighetsvärdering, inklusive bland annat marknadsvärdens betydelse för värdering vid utlåningsändamål, hur osäkerhet i fastighetsvärderingar ska tolkas och sambandet mellan marknadsvärde och verkligt värde i finansiell rapportering.

FASTIGHETSEKONOMI OCH FASTIGHETSRÄTT – FASTIGHETSNOMENKLATUR

– Kapitel 14 om fastighetsvärdering och kapitel 18 om ekonomisk analys av fastigheter och fastighetsföretag (Studentliteratur)

Det här boken ger en överblick över det viktigaste inom ekonomi och juridik på fastighetsområdet. Boken tar upp grundläggande fastighetsrelaterade förvaltnings-, marknads-, värderings- och förmedlingsfrågor samt överlåtelseprocesser och därtill kopplade fastighetsföretags- och fastighetsekonomiska analysförfaranden.

Real Estate Valuation in Global Markets

– Chapter Sweden

I boken Fastighetsvärdering på globala marknaden , andra upplagan, utgiven av Howard C. Gelbtuch, MAI, kan du lära sig om värderingspraxis i dussintals länder med omfattande information kopplad till praktiken från lokala experter.

Rapporter:

Finansinspektionen

– Rapport om fastighetsvärdering i börsnoterade fastighetsföretag

Finansinspektionen har beställt en rapport om hur värderingar av fastigheter sker hos fastighetsföretag som är noterade på en reglerad marknad i Sverige.

FI publicerar nu en kortfattad redogörelse för några intressanta iakttagelser från den och för vårt fortsatta arbete, tillsammans med den fullständiga rapporten som gjorts av ett konsultföretag på FI:s uppdrag.

Bokföringsnämnden

– Rapport av Bo Nordlund, Informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar

På uppdrag av BFN har tekn. Dr Bo Nordlund tagit fram en rapport med förslag som bedöms leda till ett förbättrat och tydligare informationsinnehåll i bostadsrättsföreningars årsredovisningar.

BFN har tagit emot rapporten men har inte tagit ställning till dess innehåll.

Rapporten

Vill du ta del av bilagorna som det hänvisas till i rapporten kontaktar du BFN

Bokföringsnämnden

– Redovisning av regeringsuppdrag om värdering av bostadshus

Av januariavtalet framgår att förenklade redovisningsregler som medger längre avskrivningstider för allmännyttan på svaga bostadsmarknader ska utredas. Vid genomförandet av uppdraget har BFN biståtts av tekn. dr och tidigare auktoriserade revisorn Bo Nordlund. Bo Nordlunds slutsatser framgår i hans utredning Materiella anläggningstillgångar – Anskaffningsvärde, avskrivning och nedskrivning – bostadshus.

Rådet för kommunal redovisning

– Rapport avseende komponentavskrivning i kommuner och landsting

Rapporten handlar om en undersökning som gjorts för att kartlägga olika tillämpningsfrågor i kommuner och landsting när det gäller redovisningsreglernas (RKR) krav på komponentavskrivning. Studien omfattar fastighetsrelaterade tillgångar.

Sabo – Rapport med vägledning synegieffekter vid nyproduktion av bostäder – medförfattare Hans Lind

– SABO – Rapport med vägledning

Rapporten behandlar tänkbara synergieffekter vid nyproduktion av bostäder. Rapporten innehåller bl.a. resultat av litteratur- och intervjustudier samt avslutas med en vägledning (checklista och kalkylexempel) Medförfattare Hans Lind

Fastighetsägarna Sverige – Rapport

– Uppföljning – Effekter av införandet av lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Denna rapport omfattar ett uppföljningsuppdrag med kopplingar till frågor som togs upp i SABO-projektet avseende ”Marknadsmässiga avkastningskrav och allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag” som finns i länk nedan. Bl.a. avslutas rapporten med en nomenklaturlista vad avser definitioner av olika nyckeltal gällande finansiell styrka, avkastningsmätning, relevanta kapitalbaser m.m.

SABO – Rapport forsknings-/utredningsprojekt

– Marknadsmässiga avkastningskrav och allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag

Vad innebär det att kommunala bostadsaktiebolag ska tillämpa marknadsmässiga avkastningskrav sedan januari 2011? Vad menas med marknadsmässig avkastning och marknadsmässiga avkastningskrav? Rapporten innehåller bl.a. teorigenomgång, genomgång av lag och kompletterande normgivning på redovisningsområdet i relevanta frågor samt resultat av intervjustudier.

Riksbankens utredning om risker på den svenska bostadsmarknaden

– Kapitel V: Kommersiella fastigheter och finansiell stabilitet – Författare Bo Nordlund och Stellan Lundström

Denna rapport har upprättats på uppdrag av Riksbankens bl.a. för att skapa ett underlag för att utveckla delen om kommersiella fastigheter i rapporten Finansiell stabilitet. En slutsats är att Riksbanken och aktörerna i den kommersiella fastighetssektorn har ett gemensamt intresse av att utveckla tillgången till och kvaliteten i den information som utgör grunden för såväl Riksbankens som de direkta marknadsaktörernas strategiska beslut på bl.a., hyres-, fastighets-, bygg- och kreditmarknaderna.

Fastighetsägarna Sverige

– Avskrivningstider för byggnader (bostäder och kontor)

Denna rapport innehåller en analys och diskussion avseende det komplexa problemet – byggnadsavskrivning. Problemet analyseras och diskuteras till största delen med utgångspunkt i vad som borde vara gällande synsätt på byggnadsavskrivning utifrån ett skatterättsligt perspektiv. Emellertid kan flera av de resonemang som förs i denna rapport med fördel var tillämpbara även ur ett redovisningsperspektiv. Rapporten innehåller också en sammanvägning av avskrivningsresonemanget med det näraliggande problemet som avser gränsdragning mellan investeringar samt reparations- och underhållskostnader.

Avhandlingar:

Valuation and Performance Reporting in Property Companies according to IFRS

Detta är Bo Nordlunds doktorsavhandling (monografi) och sammanfattningen av avhandlingen inleds enligt följande:
Tillämpning av en ansats baserad på historiska anskaffningsvärden (HCA-koncept) i fastighetsbolag ledde vid många tillfällen till en situation där alla visste att uppgifterna i balans- och resultaträkningar visade fel siffror ur ett marknadsperspektiv, men analytiker visste hur siffrorna hade uppstått. Tillämpning av en redovisning baserad på verkligt värde (FVA-koncept) har lett till en situation, vid flera tillfällen, där nästan alla anser att siffrorna i balans- och resultaträkningar korrekt och rättvist speglar verkligheten, medan få har tillräckliga kunskaper om hur dessa siffror har uppstått.

Appendix 1

Appendix 1 till monografiavhandlingen behandlar implementering av nya nedskrivningsregler i svensk redovisning. Slutsatserna av denna studie är att de nya redovisningsreglerna avseende nedskrivning, tolkade och tillämpade i enlighet med den skrivna texten i svenska redovisningsrekommendationen RR 17 – Nedskrivningar – kommer att leda till ökade cykliska effekter i finansiella rapporter avseende värdering i balansräkningen när det gäller förvaltningsfastigheter . I jämförelse med de tidigare redovisningsreglerna kommer sannolikt marknadsvärdet att få allt större genomslag, efterhand som de nya reglerna kommer att tillämpas.

Appendix 2

Appendix 2 till monografiavhandlingen: I denna uppsats finns en beskrivning av teoretiska frågor om värdering av kommersiella fastigheter och en empirisk studie där vissa ledande fastighetsvärderingsmän i Sverige intervjuas angående vilken information från marknaden som används i deras bedömningar av kommersiella fastigheter. Studien är uppdelad i två delar, där en del utgör en beskrivning av teoretiska frågor och den andra delen är en empirisk intervjustudie av hur olika typer av problem när det gäller värdering av denna typ av tillgångar hanteras i praktiken.

Appendix 3

Cykliska rörelser i marknadsvärden och bubbel-tendenser på fastighetsmarknaden har, i olika sammanhang, skapat en efterfrågan på ett värde-koncept som är mer stabilt än marknadsvärdet , detta kan gälla t.ex. vid utlåningssituationer eller vid finansiell rapportering. En del av efterfrågan på stabilare värden är också relaterat till en viss kritik av teorin om den effektiva marknaden och hur väl denna teori fungerar i praktiken. Det aktuella marknadsvärdet kanske då inte är det enda värdebegreppet av intresse. Om man tror att starka cykliska rörelser och/eller ”bubbletendenser” kan vara skadligt för ekonomin som helhet, kan det vara viktigt att hitta sätt att motverka dessa fenomen. Ett sätt att göra detta skulle vara att öka transparensen kring värderingar och användning av sådana i finansiella rapporter.